Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik

Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik

Değerli Meslektaşlarımız,

TC. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve 29 Temmuz 2023 tarihli ve 32263 sayılı  Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik"le sağlık hizmet sunumunda tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerine ilişkin temel ilkelerde yeniden düzenlemeye gidilmiştir.

Reklam ve Tanıtım faaliyetlerine ilişkin denetimler ve yaptırımlara ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle yeniden düzenlenmiş, Sağlık Meslek mensuplarının yapacakları tanıtım ve bilgilendirmelerde örtülü veya açıktan reklam yapılması yasaklanmıştır. Yapılacak tanıtım ve bilgilendirmelerin genel ahlak kuralları, tıbbi deontoloji ve meslek etiği kurallarına uyulması zorunlu kılınarak, tanıtım ve bilgilendirmelerin sadece mesleğini icra etmeye yetkili sağlık meslek mensupları tarafından yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.

Meslek Mensuplarımız Reklam ve Tanıtım arasındaki farkı nasıl ayırt etmeliler !

Reklam: Sağlık alanındaki özel sağlık tesisleri, sağlık hizmet sunumu veya tıp meslekleri ile bağlantılı olarak; bir ürün veya hizmete talep yaratmak veya talebi artırmak ve kişileri ikna etmek amacıyla herhangi bir mecrada yazılı, görsel, işitsel ve benzeri yollarla gerçekleştirilen ticari amaçlı pazarlama iletişimi niteliğindeki duyuruları, ifade eder.

Tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri: Özel sağlık tesisleri için hasta kabul ve tedavi edilen uzmanlık dalları, adres ve iletişim bilgileri ile hizmet verilen sağlık alanıyla ilgili sağlığı koruyucu ve geliştirici nitelikteki bilgileri, hekimler için ise mesleki ve akademik unvanı ile 1219 sayılı Kanunda belirlenen ana dal ve yan dal uzmanlıklarını, muayene gün ve saatlerini, hasta kabul ettiği zaman ve mahal bilgisini ve sunmaya yetkili oldukları sağlık hizmetiyle ilgili sağlığı koruyucu ve geliştirici nitelikteki bilgileri içeren; yanıltıcı ve aldatıcı olmayan, insan sağlığını tehlikeye düşürmeyen, talep ve haksız rekabet ortamı yaratmayan ve reklam tanımı kapsamına girmeyen faaliyetlerini, ifade eder.

Özel Anlaşma / Yönlendirme 

İlgi Yönetmeliğin 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasının g ve ğ bendlerine göz atalım..

g) Tanıtım ve bilgilendirmeler, hastayı sağlık meslek mensubuna veya sağlık kuruluşuna doğrudan veya dolaylı biçimde yönlendirecek içerikte olamaz.

ğ) Tıbbi yardım hizmetleri, genel sağlık kontrolü (check-up), sağlık taraması, danışmanlık, bilgilendirme gibi sebeplerle aracı kuruluş, yayın ve iletişim kanalları vasıtasıyla belirli bir sağlık meslek mensubuna ve sağlık kuruluşuna yönlendirme yapılamaz.

İdari ve Cezai Yaptırımlar Nelerdir ! Bu Yaptırımları Hangi Kurum Tarafından Uygulanır !

İlgi Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin 2 ve 3 üncü bendlerine göz atalım..

“(2) Bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere aykırı davranan ve faaliyette bulunanlar hakkında fiillerinin niteliğine göre 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun, 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun, 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 7223 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. (Sağlık Bakanlığı ''İdari ve Cezai Yaptırım'')

(3) Bu Yönetmeliğe aykırı hareket eden sağlık meslek mensupları veya sağlık kurum ve kuruluşlarının bünyesinde tıbbi cihaz alanında çalışan teknik elemanlar hakkında bağlı oldukları kurum veya meslek örgütü nezdinde disiplin işlemleri başlatılır.” (Meslek Örgütü ''Disiplin Cezası'')

''Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik'' okumak için tıklayınız..

VI. Bölge Konya Optisyenler ve Gözlükçüler Odası © 2019 Tüm hakları saklıdır.