E-Defter Tutma Zorunluluğu Hakkında Önemli Duyuru

E-Defter Tutma Zorunluluğu Hakkında Önemli Duyuru

Değerli meslektaşlarımız,

Bilindiği üzere 526 Sıra No.lu VUK Tebliğine eklenen bent ile bu tebliğin "IV.1.4" numaralı bölümünün (a) fikrası ile (6) numaralı bendinde sayılanlar 01.07.2021 tarihinden itibaren, ''Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayanlar'' söz konusu Kuruma fatura düzenlemeye başlamadan önce e-fatura uygulamasına geçmek zorundadırlar şeklinde düzenlenmiştir.

Bu hüküm gereği Sosyal Güvenlik Kurumuyla sözleşme imzalayan Optisyenlik Müesseseleri e-faturaya geçiş işlemlerini tamamlamışlardır.

Diğer taraftan; 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği'nde Değişiklik Yaprlmasına Dair Tebliğ Sıra No: 3' de;

E-Defter Uygulamasına Dahil Olma Zorunluluğu

3.2.1. Aşağıda sayılan mükelleflerin e-defter uygulamasına dahil olmaları zorunludur.

1- e-fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellefler, 3.2.6. e-defter uygulamasına dahil olma zorunluluğu bulunan mükelleflerden;

- E-fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellefler, e-fatura uygulamasına geçiş süresi içinde (e-fatura uygulamasına yıl içinde zorunlu olarak geçen mükellefler bakımından izleyen yılın başından itibaren), e-defter uygulamasına geçmek ve edefter.gov.tr adresinde format ve standardı belirlenen defterleri e-defter olarak tutmak zorundadırlar. " denilmektedir.

Buna göre, Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan optisyenlik müessesesi sahipleri ''vergi mükellefleri''  II'nci sınıf tüccar olarak işletme hesabı esasına göre defter tutmaları halinde; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 176 ve müteakip maddeleri uyarınca bilanço esasına göre defter tutmaya başlayacakları tarihe kadar, Defter-Beyan sistemi kapsamında işletme hesabı esasına göre defter tutmaya devam edeceklerdir.

Sonuç olarak; II. Sınıf defter tutan mükelleflerin e-defter uygulamasına geçme zorunluluğu bulunmamaktadır. Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin ise 01.01.2022 tarihi itibari ile e-defter tutmaları zorunludur.

Bilgilerinize

VI. Bölge Konya Optisyenler ve Gözlükçüler Odası © 2019 Tüm hakları saklıdır.